Etsi

Medialle

VoiceWell® medioissa

Tiedustelut


Tarvitsetko asiantuntijan konsultaatio äänenhuoltoa käsittelevään artikkeliin? Haluatko kirjoittaa VoiceWell® -menetelmästä?

Haastattelupyynnöt ja tiedustelut sähköpostitse voicewelltampere@gmail.com

VoiceWell® - lehdistötiedote 2016

Oletko tullut ajatelleeksi mitkä kaikki kehon lihakset osallistuvat äänentuottoon?
Aiheuttaako voimakas purenta päänsärkyä, huimausta, tai muita kiputiloja kasvoihin, niskaan jopa hartioihin?

VoiceWell-hoito on terveydenhuoltoon kuuluva, monipuolisesti ihmisen ääntä sekä yleistä hyvinvointia hoitava ja ylläpitävä hierontamenetelmä. Se kohdistuu niihin lihaksiin ja rakenteisiin, joilla on välitön yhteys kurkunpään, hengityksen, purennan, leukojen ja kielen toimintoihin. Hoidon avulla vaikutetaan äänentuottoelimistön toimintaan. Hoidon lisänä voidaan käyttää ääniharjoituksia tai antaa äänenkäytönohjausta em. alueiden rentouttamiseksi. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta omasta äänenkäyttötavasta, kehosta ja sen toiminnasta.

Hoitomenetelminä käytetään hierontaa ja muita manuaalisia hoitotekniikoita. Ensimmäisellä kerralla tehdään asiakkaan kanssa yksilöllinen hoitosuunnitelma, jota hoitojakson edetessä tarkennetaan.

Hoidosta hyötyvät kaikissa puheammeissa toimivat henkilöt, kuten opettajat, luennoitsijat, puhelin- tai radiotyötä tekevät, papit, asiakaspalvelutyöntekijät ja äänialan ammattilaiset (laulajat ja muusikot) sekä ne, jotka soittavat tai laulavat harrastuksenaan. VoiceWell-hoito auttaa myös ihan tavallista arkiäänen käyttäjää, jolla voi ilmetä erilaisia jännityksiä ja kireyksiä äänenkäytössä tai kipuja pään ja leukojen alueilla.

VoiceWell-hoidosta on hyötyä, jos
  • tarvitset helpotusta lihasten kireyteen purennan tai leukojen alueella
  • ohjausta hengitykseen liittyviin toimintoihin
  • tunnet kurkun tai kaulan alueella kireyttä ja tiukkuutta
  • ääni väsyy tai käheytyy esimerkiksi työpäivän aikana
  • kaipaat kehonalueelle rentoutusta 
  • haluat lisätä tietoisuutta omasta äänenkäyttötavasta ja sen toiminnasta

VoiceWell-menetelmän on kehittäneet vuonna 2010 Kirsti ”Kicka” Leppänen ja Kirsi Vaalio. Kummatkin ovat toimineet aikaisemmin Voice Massage -terapeutteina. Kickan motoksi on tullut hoitotyön edetessä ”työ tekijäänsä opettaa” ja se on puolestaan inspiroinut kokonaisvaltaisten äänihyvinvointipalvelujen kehittämistyössä. Leppänen on valmistunut Tampereen yliopistosta filosofian tohtoriksi 2012, jonka väitöstutkimus tutki opettajien äänen eri tukitoimien (manuaalinen käsittely ja äänenkäytön luento) vaikutusta äänihyvinvointiin. Leppänen toimii VoiceWell-kouluttajana, ja tekee koulutettuna hierojana hoitotyötä sekä toimii äänenkouluttajana eli logonomina/vokologina Tampereen VoiceWell-keskuksessa.

VoiceWell-kursseista lisätietoa ja hoitajien yhteystiedot löytyvät sivuiltamme www.voicewell.fi.

Kirsti Leppäsen väitöstutkimus - lehdistötiedote 02/2012

Naisen ääni – Manuaalisen käsittelyn ja äänenkäyttöön liittyvän luennon vaikutukset opettajien äänihyvinvointiin.

Puheääni on viestin kantoaaltona jokaiselle merkittävä. Opettajille ääni on tärkeä työn, vuorovaikutuksen ja sosiaalisen kanssakäymisen välineenä. Hyvän äänen yksi määritelmä on, että sitä on helppo tuottaa, se kuuluu, ja sitä on miellyttävä kuunnella. Äänenkäyttäjän näkökulmasta tärkeintä on äänenkestävyys ja äänentuoton vaivattomuus. Naisopettajia on suhteellisesti eniten peruskoulussa, ja naisilla on todettu esiintyvän ääniongelmia enemmän kuin miehillä. Foniatrin tutkimuksissa ääniongelmia todetaan esiintyvän keskimäärin viidesosalla työväestöstä.

Naisopettajilla ääniongelmia aiheuttavat yksilölliset tekijät, ympäristö ja psyykkiset tekijät. Yksilöllisistä tekijöistä naissukupuoli ja hormonaaliset muutokset (raskaus) ja ikä vaikuttavat ääneen. Naisilla kurkunpään rakenteeseen liittyvällä tekijällä on vaikutusta, koska äänihuulivärähtelymäärä kaksinkertaistuu miesten äänihuulivärähdysten määrään verrattuna. Lisäksi äänentuottotapa, kuten runsaat puhemäärät ja voimakas tapa tuottaa ääntä, lisäävät äänenkuormittumisriskiä ja näiden seurauksena erilaisia ääniongelmia. Ääntä kuormittavat myös luokkahuoneen koko, melu ja kiire sekä stressi. Liiasta äänenkuormittumisesta palautumiseen vaikuttavat henkilön perinnöllisyystekijät, ympäristötekijät ja äänenkuormittumismäärä. Äänenkoulutusta on opettajille hyvin vähän, jos lainkaan opiskeluvaiheessa, ja yleensä ongelmat ilmenevät ensimmäisten työvuosien aikana.

Äänenhuoltoon on kehitetty erilaisia menetelmiä. Tutkin väitöstutkimuksessani ”Naisen ääni – manuaalisen käsittelyn ja äänenkäyttöön liittyvän luennon vaikutukset opettajien hyvinvointiin” Leena Koskisen 1980-luvulla kehittämän Voice Massage™ -terapian (VM) vaikutusta äänentuoton alueen lihasten rentoutumiseen. VM-terapia kohdistuu kurkunpään, hengityksen ja purennan alueen lihasryhmille. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa eri rentouttavien toimien vaikutusta äänentuottoon ja selvittää, mitä vaikutusta VM:llä oli naisopettajien äänen tukitoimena verrattuna äänenkäytön luennon vaikutuksiin. Tutkimus on luonteeltaan laaja-alainen ja poikkitieteellinen ja VM-terapian vaikutusten arvioinnissa ainutlaatuinen.

Tutkimus koostui neljästä osatutkimuksesta. Ensimmäinen oli pilottitutkimus, jossa selvitettiin yhden hierontakerran välitöntä vaikutusta äänentuottoon ja tätä verrattiin hoitopöydällä makaamisen, hiljaa istumisen ja reippaan kävelyn oletettavasti ääntä rentouttavaan vaikutukseen. Kolme muuta osatutkimusta olivat osa Työsuojelurahaston (TSR) projektia (103309), jossa kartoitettiin hierontasarjan (5 kertaa) vaikutuksia akustisesti, perkeptuaalisesti ja subjektiivisesti arvioituna. Seurantakyselyissä raportoitiin puoli vuotta ja vuosi tutkimuksen päättymisen jälkeen opettajien subjektiivisia arvioita omasta äänestä ja sen kuormittuvuudesta. Lisäksi opettajat itse arvioivat, mitä vaikutuksia eri tukitoimilla (äänenharjoittaminen, luento ja hieronta) oli ollut.

Pilottitutkimuksen tulosten mukaan reipas kävely vaikutti ääneen, kun äänentuottolihakset aktivoituvat, mutta päinvastaisesti, kun istuttiin hiljaa tai levättiin hoitopöydällä. Hieronnalla todettiin olevan rentouttavaa vaikutusta selän, hartioiden ja kaulan alueen lihaksiin. Työsuojelurahaston (TSR) projektin naisopettajilla keskeiset tulokset kertovat, että VM-ryhmällä luennan keskimääräinen perustaajuus (FO) ei noussut lukukauden aikana, mutta luentoryhmällä akustisissa parametreissa oli nähtävissä nousua ja aktiviteetin lisääntymistä. Lisäksi subjektiivisissa arvioissa luentoryhmä arvioi äänentuoton vaikeutumisesta ja kurkkutuntemusten lisääntymisestä, kun VM-ryhmässä raportoitiin äänentuoton helpottumisesta, vaikka lukukauden aikana kurkun väsyneisyystuntemus lisääntyi. Kuuntelutuloksissa lukukauden lopussa luentoryhmällä oli kuultavissa äänen kireyden lisääntymistä, mutta hierontaryhmällä sen vähenemistä.

Tutkimuksen keskeiset tulokset antavat viitteitä siitä, että manuaalinen käsittely erosi muista rentouttavista toimista. Edelleen näyttää siltä, että manuaalinen käsittely vähentäisi lukukauden aikana kertynyttä kuormituksen määrää ja näin sillä olisi työkykyä ja äänen työkykyä ylläpitävä vaikutus.

Äänihyvinvointi koostuu erilaisista osa-alueista: Äänenkäyttöön liittyvä luento lisää tietoa ääneen vaikuttavista tekijöistä ja antaa mahdollisuuden itse valita keinoja, joilla omaa äänihyvinvointia voi ylläpitää. Manuaalinen käsittely tarjoaa kosketuksen ja proprioseptiikan avulla mahdollisuuden äänentuoton alueen lihasten kireyksien poistamiseen ja lihaskireyksien ennaltaehkäisyyn. Äänenharjoittamisella voidaan saada työkaluja, joilla voidaan parantaa oman äänen kestävyyttä. Opettajien itsensä mielestä monipuolinen ja jokaisen erilaisia oppimistapoja ja mieltymyksiä huomioiva toimenpide olisi tärkeää, kun mietitään erilaisia äänihyvinvointimenetelmiä. Toiset toivoivat lisää tietoa äänenkäyttöön vaikuttavista tekijöistä, toiset systemaattista äänenharjoittamista, joka olisi voinut alkaa jo opiskeluvaiheessa.

Äänenhuollon merkitys yleensä huomataan silloin, kun ääniongelmien takia tulee sairauspoissaoloja niin paljon, että ne haittaavat työyhteisön toimintakykyä. Opettajat toivoivat helpompaa pääsyä työterveyshuollon kautta erikoislääkärille. Pitkittäisseurannassa opettajat toivoivat lisää sellaisia toimia, jotka voisivat auttaa heidän ääntään jaksamaan työn vaatimuksissa. Toivottiin myös työnantajan osallistuvan hierontahoitojen kustannuksiin.

Tutkimuksen avulla saatua tietoa voidaan osaltaan hyödyntää uudenlaisten äänihyvinvointiin tähtäävien toimenpiteiden kehittämisessä. Äänen ja kehon hyvinvointiin tulisi tarjota monipuolinen ja laaja-alaisempi näkökulma. Tähän haasteeseen pyrkii osaltaan vastaamaan tutkimuksen kuluessa syntynyt toimenpide-ehdotus ja osana sitä VoiceWell-menetelmä, jonka tavoitteena on huomioida ihmisen ääni osana kehoa.

Leppäsen väitöskirja on ilmestynyt Tampere University Pressin kustantamana, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8696-8 (nid.). Väitöskirjaa saa myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1163 (pdf), Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8697-5, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju (at) uta.fi.